5. Daniel Segerberg (SE)
Title: Under a make-believe tree
Venue: A meadow by the pond, next to the police station in Po?bina Street  

„Under a make-believe tree” is a social sculpture both with reference to the process of its creation, as well as to its final result. The artist, together with the inhabitants of Kozanów who will be interested in participating in the project, will create a tree-sculpture. The inhabitants can be involved in the action by contributing small donations like unwanted objects, or physical help in constructing benches, decorating the tree, or making and hanging chains made from materials found in the park nearby the installation. Close to the sculpture the artist will organize a small working station-workshop in order to create together a „fake” tree during the seven days of installation. This specific social sculpture will be functioning as a meeting point. On the benches arranged around it, the inhabitants will find a good place for a rest, a meal or a friendly chat.     

Daniel Segerberg - a Swedish artist living and working in Berlin. In his sculptures he uses found and restored materials. He creates multi-layered installations which seem to exist in a parallel world, and are reminiscent of a post-apocalyptic reality with an abandoned playground and a ferris wheel, where the only remnant of the industrial era are the leftovers of its products. From those leftovers he creates new functional objects-installations. He participated in many group exhibitions in Sweden, Germany, Russia and Denmark. He was a fellow of the Swedish IASPIS many a times.


5. Daniel Segerberg (SE)
Tytu?: Pod udawanym drzewem / Under a make-believe tree
Lokalizacja: ??ka nad stawem, obok komisariatu policji przy ul. Po?bina  

„Pod udawanym drzewem” jest rze?b? spo?eczn? zarówno ze wzgl?du na jej proces tworzenia jak i  rezultat ko?cowy. Artysta razem z mieszka?cami Kozanowa, którzy b?d? zainteresowani udzia?em w projekcie, stworzy rze?b?-drzewo. Zaanga?owanie mieszka?ców mo?e przybra? form? drobnych darowizn w postaci niepotrzebnych przedmiotów, fizycznej pomocy przy budowie ?awek, ubierania drzewa lub wykonania wisz?cych ?a?cuchów z materia?ów znalezionych w parku obok instalacji. W pobli?u rze?by artysta zorganizuje ma?? stacj? robocz? - warsztat,  którego rdzeniem b?dzie wspólne tworzenie „udawanego” drzewa przez siedem dni trwaj?cego monta?u. Ta specyficzna spo?eczna rze?ba b?dzie funkcjonowa? jako miejsce spotka?. Na ustawionych wokó? niego ?awkach mieszka?cy znajd? zarówno miejsce na odpoczynek, posi?ek czy s?siedzk? rozmow?.  

Daniel Segerberg szwedzki artysta od lat mieszkaj?cy i tworz?cy w Berlinie. W swojej rze?biarskiej twórczo?ci wykorzystuje materia?y znalezione i odzyskane. Tworzy wielowarstwowe instalacje, które zdaj? si? istnie? w równoleg?ym ?wiecie i s? pewnego rodzaju wspomnieniem ?wiata post-apokaliptycznego - gdzie plac zabaw i diabelski m?yn zosta?y dawno opuszczone i gdzie jedyn? pozosta?o?ci? epoki przemys?owej s? wyrzucone resztki jej produktów. Z tych resztek buduje on nowe funkcjonale obiekty-instalacje. Bra? udzia? w wielu grupowych wystawach w Szwecji, Niemczech, Rosji i Danii. Jest wielokrotnym stypendyst? szwedzkiego programu IASPIS.

more info
: http://www.wroclaw2016.pl/szczegolowe_informacje

 
 
 

< back